Mai 2014

20 ans du jumelage Ringsheim - 1

Mai 2014

20 ans du jumelage Ringsheim - 2

2023

Jubile des 30 ans du jumelage